Ventos regioninis parkas

Asmens duomenų apsauga

Įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimus, Ventos regioninio parko direkcijoje (toliau – Direkcija) paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas, kurio pagrindinė pareiga yra sudaryti sąlygas laikytis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, skatinant Direkcijoje duomenų apsaugos kultūrą ir padedant įgyvendinti esminius Bendrojo duomenų apsaugos reglamento elementus, pvz., duomenų tvarkymo principus, duomenų subjektų teises, pritaikytąją ir standartizuotąją duomenų apsaugą, tvarkant duomenų veiklos įrašus, užtikrinant duomenų tvarkymo saugumą ir valdant asmens duomenų saugumo pažeidimus.

Duomenų subjektai gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną Agnę Jakutytę klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą el. paštu  agne.jakutyte@ventosparkas.lt. Duomenų apsaugos pareigūnas užtikrina slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar  Lietuvos Respublikos teisės.

Asmens duomenų tvarkymo Direkcijoje apimtį ir tikslus, asmens duomenų tvarkymo taisykles, duomenų subjektų teises, prašymo dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo pateikimo ir nagrinėjimo Ventos regioninio parko direkcijoje tvarką nustato:

Asmens duomenų tvarkymo Ventos regioninio parko direkcijoje taisyklės

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Ventos regioninio parko direkcijoje taisyklės

Automatinių vaizdo kamerų tvarkos aprašas

Taip pat duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl veiksmų (neveikimo).

Skundus dėl Ventos regioninio parko direkcijos veiksmų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite pateikti nacionalinei asmens duomenų priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

https://www.ada.lt/go.php/lit/Atmintine-asmenims-ketinantiems-kreiptis-i-valstybine-duomenu-apsaugos-inspekcija-del-skundo-pateikimo

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
Kontaktinė informacija:
L. Sapiegos g. 17 (II aukštas), LT-10312 Vilnius
Tel.: (8 5) 271 2804, 279 1445
El. paštas ada@ada.lt

 

 


Aprašymas Atsisiuntė Dydis Atsisiųsti
Vaizdo kamerų stebėjimo taisyklių aprašas.pdf73484.66 kBAtsisiųsti
Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo taisyklės.pdf401470.96 kBAtsisiųsti
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės.pdf4401.89 MBAtsisiųsti
Dėl vaizdo stebėjimo prie Žerkščių užvankos246201.82 kBAtsisiųsti