Ventos regioninis parkas

Naujienos
2013.07.03
Ventos regioninio parko direkcija organizuoja konkursą vyriausiojo specialisto (vyriausiojo kraštotvarkininko)pareigoms užimti

Skelbimo Nr.: 26064

Skelbimo data: 2013-07-03

Konkursą organizuojanti įstaiga: Ventos regioninio parko direkcija

Ventos regioninio parko direkcijos Vyriausiasis specialistas (vyriausiasis kraštotvarkininkas) (Karjeros valstybės tarnautojas)

Pareigybės aprašymas:

VENTOS REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

                                                          

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Ventos regioninio parko direkcijos vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 9.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti, koordinuoti bei vykdyti Ventos regioniniame parke kraštovaizdžio tvarkymo bei apsaugos darbus, nagrinėti ir vertinti teritorijų planavimo dokumentus, statinių projektus; atlikti prevencinį darbą aiškinant saugomų teritorijų paskirtį, steigimo tikslus, veiklos apribojimus, teikti informaciją apie saugomas vertybes, lankymo taisykles, poilsio ir veiklos galimybes vietos gyventojams ir regioninio parko lankytojams, įtraukti vietos bendruomenes į Ventos regioninio parko tikslų įgyvendinimą.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje –Ventos regioninio parko apsauga ir tvarkymas, ekologinis švietimas; specialiojoje srityje – tvarkymo programų vykdymo organizavimas, apsaugos ir naudojimo režimo kontrolės vykdymas, informacijos ir konsultacijų teikimas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius kraštovaizdžio apsaugą ir tvarkymą, teritorijų planavimą, žemės reformą, miškų tvarkymą, statybas, Lietuvos Respublikos ATPK bei kitus kodeksus, susijusius su aplinkos apsauga, kitus su atliekamomis funkcijomis susijusius teisės aktus; žinoti saugomų teritorijų sistemą ir jos valdymo pagrindus, Ventos regioninio parko tikslus ir uždavinius;

6.2. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių arba biomedicinos mokslų srities išsilavinimą;

6.3. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

6.4. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; labai gerai gebėti bendrauti, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

6.5. Būti susipažinus su dokumentų rengimo ir apskaitos taisyklėmis, mokėti rengti savo darbo srities dokumentus;

6.6. Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

6.7. Mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

6.8. Turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija);

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Organizuoja ir dalyvauja Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos ar Direkcijos užsakomųjų teritorijų planavimo dokumentų (specialiųjų, detaliųjų planų, techninių projektų) rengimo, svarstymo, derinimo ir pateikimo tvirtinti procedūrose, derina planavimo dokumentus su suinteresuotais asmenimis;

7.2. Dirba su juridiniais ir fiziniais asmenimis kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo, planavimo ir statinių projektavimo klausimais: konsultuoja ir teikia siūlymus šiais klausimais, rengia planavimo sąlygas, specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus, nagrinėja bei vertina teritorijų planavimo dokumentus, statinių projektus ir rengia sprendimus;

7.3. Rengia teritorijų tvarkymo tikslines programas, organizuoja jų įgyvendinimą;

7.4. Kaupia ir sistemina statinių ir teritorijų planavimo dokumentų bylų archyvą;

7.5. Atstovauja Direkcijai nagrinėjant teritorijų planavimo bei kraštovaizdžio, rekreacinių teritorijų ir išteklių apsaugos ir tvarkymo klausimais;

7.6. Pagal kompetenciją teikia pasiūlymus Ventos regioninio parko direktoriui teritorijų planavimo, statybų, rekonstrukcijų ir kraštovaizdžio apsaugos ir tvarkymo klausimais;

7.7. Stebi teritorijos būklę, tiria ūkinės veiklos, atlieka kraštovaizdžio monitoringą;

7.8. Stebi saugomų kultūros paveldo vertybių ir nesaugomų objektų, turinčių kultūros paveldo vertybės požymių, būklę; fiksuoja naujus duomenis apie kultūros paveldo vertybes informuoja savininkus apie netinkamą vertybių naudojimą ar būklę, pataria, kokių imtis priemonių tai būklei pagerinti;

7.9. Teikia informaciją žemės savininkams ir gyventojams apie saugomų teritorijų tikslus, būklę, išsaugojimo poreikį, numatomus apsaugos ir naudojimo režimo pakeitimus, apie galimą gauti paramą, agituoja įsitraukti į saugomų teritorijų tvarkymą, naudojantis įvairių fondų (paramos) lėšomis; organizuoja susitikimus su bendruomenėmis aukščiau minėtais ir saugomų teritorijų tvarkymo klausimais;

7.10. Organizuoja savanorių darbą, siekiant įtraukti į Ventos regioninio parko tvarkymą ir būklės stebėjimą vietos gyventojus ir kitus aktyvius piliečius, neabejingus Ventos regioninio parko tikslams ir vertybių apsaugai;

7.11. Teikia visą reikalingą informaciją lankytojams, sutiktiems teritorijoje, esant poreikiui lydi lankytojų grupes, atlieka aiškinamąjį darbą;

7.12. Vykdo valstybinę saugomų teritorijų kontrolę; stebi fizinių ir juridinių asmenų vykdomą veiklą, pataria dėl numatomos vykdyti veiklos geriausių būdų ir formų; fiksuoja, ar ši veikla atitinka veiklą saugomų teritorijų reglamentuojančių dokumentų reikalavimus; išaiškina šių dokumentų reikalavimus juridiniams, fiziniams asmenims ir siūlo Ventos regioninio parko direktoriui sprendimus dėl reikiamo poveikio priemonių taikymo; esant būtinybei panaudoja valstybinio saugomų teritorijų pareigūno įgaliojimus pastebėtiems pažeidimams sustabdyti; nagrinėja  ir tvarko ATP bylas;

7.13. Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių veiklą regioniniame parke, tobulinimo;

7.14. Vykdo nuolatinę Ventos regioninio parko lankytojų centro statinio priežiūrą bei  organizuoja kasmetinę statinio priežiūrą; atsako už lankytojų centro vandens ūkį, šilumos ūkį; organizuoja bei vykdo vėdinimo sistemos, nuotekų kanalizacijos įrenginių priežiūrą; veda reikiamą dokumentaciją;

7.15. Rengia ir teikia Ventos regioninio parko direktoriui tvirtinti individualius ir Direkcijos metinės veiklos planus ir ataskaitas nustatytos veiklos srityje.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Ventos regioninio parko direktoriui.

Dokumentai priimami: Ventos regioninio parko direkcija, Direktoriaus kabinetas kab., Dariaus ir Girėno g. 2, p/k.LT-89488 Viekšnių Mažeikių r. sav. Įmonės kodas 193370226

Išsamesnė informacija apie konkursą: 8-443-39051, info@ventosparkas.lt,

Pastaba: Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (www.testavimas.vtd.lt) privalo pateikti reikalingus dokumentus.

 


Atgal