Ventos regioninis parkas

Naujienos
2013.07.02
Daukanto žygis prasidėjo

ŽYGIS DAUKANTO KELIAIS

Ak­me­nės ra­jo­no Pa­pi­lės Si­mo­no Dau­kan­to gim­na­zi­jos moks­lei­viai ir mo­ky­to­jai ei­na į Vil­nių, taip pa­gerb­da­mi ra­šy­to­ją, is­to­ri­ką Si­mo­ną Dau­kan­tą jo šie­met mi­ni­mos 220 me­tų gi­mi­mo su­kak­ties pro­ga.

Žy­gio da­ly­vių pa­ly­dos šeš­ta­die­nį su­reng­tos Pa­pi­lės Si­mo­no Dau­kan­to mu­zie­ju­je.

Ke­lio­nės or­ga­ni­za­to­rė gim­na­zi­jos pa­grin­di­nio ir ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo sky­riaus ve­dė­ja Kris­ti­na Do­ro­fė­jie­nė sa­kė, kad no­ri­ma sim­bo­liš­kai pri­min­ti S. Dau­kan­to nuei­tą kul­tū­ros, švie­sos ke­lią.

Tai esą ak­tua­lu, nes, li­te­ra­tū­ro­lo­gės Vik­to­ri­jos Dau­jo­ty­tės pa­ste­bė­ji­mu, „šiuo me­tu ne­bė­ra ei­nan­čių­jų, bet yra jo ke­lias – kad ei­tu­me“.

Pa­si­rink­ta ke­lio­nė į Vil­nių, nes ten pės­čio­mis, kaip nu­ro­do­ma is­to­ri­jos šal­ti­niuo­se, patraukė prieš 199 me­tus tuo­met jau­nas bū­si­mas kraš­to švie­suo­lis iš sa­vo gim­ti­nės Skuodo ra­jo­ne, kad ga­lė­tų mo­ky­tis uni­ver­si­te­te.

Kraš­to­ty­ri­nin­kė Da­nu­tė Vei­sie­nė tei­gė, kad da­bar­ti­nis žy­gis pės­čio­mis S. Dau­kan­tui pagerb­ti yra tre­čia­sis per pa­sta­rą­jį pus­šim­tį me­tų.

Vie­ni iš tų žy­gei­vių Lie­tu­vos at­gi­mi­mo lai­ko­tar­piu bu­vo su­si­rin­kę į Pa­pi­lės S. Dau­kan­to mu­zie­jų ir ta pro­ga čia iš­kel­ta Lie­tu­vos tris­pal­vė – ta­pu­si pir­mą­ja su­ple­vė­sa­vu­sia ra­jo­ne. Bū­tent ją įtei­kė D. Vei­sie­nė da­bar­ti­niams ke­liau­to­jams ne­šti S. Dau­kan­to ke­liu.

Prie žy­gei­vių ke­ly­je pri­si­jungs bent trum­pam en­tu­zias­tai kai ku­rių vie­to­vių, per ku­rias pasi­rink­tas marš­ru­tas. Kelionės pradžioje, iki Ventos regioninio parko ribos, Rekčių piliakalnio, žygeivius palydėjo parko direktorius Andrius Almanis, taip pat Akmenės rajono savivaldybės direktorius Apolinaras Nicius. At­vyks ir ki­tų ša­lies mo­kyk­lų, ku­rios pa­va­din­tos Si­mo­no Dau­kan­to var­du, at­sto­vai.

Ke­lio­nė­je bus fil­muo­ja­ma ke­ti­na­mam su­kur­ti fil­mui apie XXI am­žiaus Lie­tu­vą, pri­sta­ty­ti šį ru­de­nį mi­nint Si­mo­no Dau­kan­to 220-ąjį gim­ta­die­nį.

Žygeiviams surengti šį žygį taip pat padėjo ir žygio pradžioje, vidury bei pabaigoje esančios Ventos ir Tytuvėnų regioninių parkų bei Kernavės valstybinio kultūrinio rezervato direkcijos.

Žygeivių kelionę galite sekti socialiniame tinkle Facebook, grupėje “Kultūros kelias Daukantui”. Žygis vyks iki liepos 2 d., dar galite prie jo prisijungti, kviečiame.

(Pagal Vytauto Ruškio striapsnį “Šiaulių krašte”)


Atgal