Ventos regioninis parkas

Vyr. specialistas (vyriausiasis kraštotvarkininkas)

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • Organizuoja, dalyvauja rengiant ir vykdant regioninio parko kraštovaizdžio, kultūros paveldo apsaugos ir tyrimų programas, siekiant išsaugoti vertingiausius gamtinius kompleksus bei objektus, juos tvarkyti ir racionaliai naudoti.
 • Vykdo kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros paveldo vertybių inventorizaciją, kontroliuoja jų būklę parko teritorijoje, planuoja ir organizuoja mokslo tiriamuosius darbus.
 • Vykdo Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos ir direkcijos pavedimus.
 • Rengia ir teikia direkcijai kasmetines savo veiklos programas, kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros paveldo vertybių tvarkymo, rekreacijos plėtojimo tikslines programas ir organizuoja jų įgyvendinimą.
 • Ruošia ir pateikia direkcijai metines darbo ataskaitas.
 • Kaupia specialiąją kraštotvarkos, kultūros paveldo, rekreacijos vystymo literatūrą.
 • Pagal savo kompetenciją nagrinėja ir derina miškotvarkos, žemėtvarkos, statybų projektus parko teritorijoje.
 • Pagal kompetenciją kontroliuoja parko apsaugos ir režimo laikymąsi.
 • Organizuoja regioninio parko pažintinę, rekreacinę, švietėjišką veiklą ir savo srities informacinių leidinių išleidimu ir jų platinimu.
 • Spręsdamas jam patikėtus uždavinius ir funkcijas, parko vyriausias kraštotvarkininkas vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Aplinkos ministerijos, VSTT prie AM ir direkcijos įsakymais, nurodymais, instrukcijomis, kitais teisės aktais, parko direkcijos nuostatais ir šia instrukcija.
 • Privalo pranešti direktoriui apie visus išaiškėjusius trūkumus savo kompetencijos ribose.
 • Nesant direktoriui, jeigu parko teritorijoje atsitiktų avarija (pav. į upę išsilietų didelis naftos produktų kiekis), privalo nedelsiant apie tai informuoti Aplinkos ministerijos atsakingus darbuotojus, teisėsaugos pareigūnus ir imtis veiksmų likviduoti užterštumą.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus,
 • Aplinkos ministerijos, Valstybės saugomų teritorijų tarnybos teisės aktus taip pat kitus teisės aktus, susijusius su darbo sritimi.
 • Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą.
 • Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.
 • Mokėti valdyti informaciją, ją sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas.
 • Žinoti saugomų teritorijų sistemą ir jos valdymo pagrindus, parko veiklai nustatytus tikslus ir uždavinius.
 • Žinoti raštvedybos taisykles.
 • Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti rengti savo srities organizacinius- tvarkomuosius dokumentus
 • Mokėti užsienio kalbą (anglų).
 • Būti darbščiu, sąžiningu, kūrybingu ir komunikabiliu.