Ventos regioninis parkas

Vyr. specialistas (rekreacijos vadybininkas)

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • organizuoja, koordinuoja ir vykdo rekreacinių teritorijų ir rekreacinių išteklių pritaikymo pažintiniam turizmui darbus, užtikrindamas jų atitikimą parko tvarkymo planui ir kitiems teritorijų planavimo dokumentams;
 • organizuoja, koordinuoja bei vykdo gamtos ir kultūros paveldo apsaugą, sunaikintų ir pažeistų gamtos ir kultūros paveldo kompleksų bei objektų atkūrimą;
 • organizuoja informacinių stendų, gamtos ir kultūros vertybių ekspozicijų, pažintinių takų, poilsiaviečių bei kitos rekreacinės infrastruktūros įrengimą;
 • teikia Ventos regioninio parko direktoriui siūlymus rekreacinių teritorijų ir išteklių būklei pagerinti, užtikrinant efektyvų direkcijos darbą;
 • organizuoja ekskursinę veiklą ir veda pažintines ekskursijas po parką bei jo gretimybes;
 • rengia paraiškas nacionalinių programų paramai gauti direkcijos strateginiame plane numatytoms priemonėms įgyvendinti; rengia paraiškas gauti ES investicinių programų ir paramos fondų paramą, koordinuoja jų teikimą (teikia medžiagą dėl viešųjų pirkimų procedūrų organizavimo, komplektuoja pridedamus dokumentus, teikia duomenis dėl paraiškos rengimo, rengia paraiškas);
 • koordinuoja projektų įgyvendinimą, organizuoja direkcijos dalyvavimą projektuose partnerio teisėmis (viešina, stebi projekto veiklos grafiką, organizuoja seminarus ir susitikimus, teikia projekto medžiagą pagrindiniam partneriui, rengia finansinės atskaitomybės dokumentus);
 • rengia parko tvarkymo tikslines programas ir kitus strateginio planavimo dokumentus, organizuoja jų įgyvendinimą;
 • organizuoja ir vykdo direkcijoje viešuosius pirkimus;
 • rengia, leidžia ir platina informacinius ir kartografinius leidinius apie Ventos regioninio parko vertybes, veiklą ir lankomus objektus, informuoja visuomenę apie Ventos regioninio parko veiklą ir vertybes žiniasklaidoje;
 • organizuoja taikomuosius mokslinius tyrimus, susijusius su gamtos ir kultūros paveldo išsaugojimu, kaupia informaciją gamtos ir kultūros paveldo apsaugos srityse;
 • vykdo švietėjišką ir kultūrinę veiklą, propaguoja gamtos ir kultūros paveldo vertybes bei jų apsaugą, organizuoja renginius;
 • dalyvauja sudarytų darbo grupių, komisijų darbe ir pagal kompetenciją teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus, reikalingus šioms darbo grupėms ar komisijoms nustatytiems veiklos uždaviniams įgyvendinti;
 • vykdo nenuolatinio pobūdžio regioninio parko direktoriaus pavedimus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams, kad būtų pasiekti direkcijos strateginiai tikslai.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro ar magistro kvalifikacinis laipsnis);
 • Turėti vienerių metų patirtį viešojo administravimo srityje;
 • Mokėti kaupti, valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją bei rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;
 • Žinoti pagrindinius Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, teisės aktus, reglamentuojančius veiklą saugomose teritorijose, žinoti saugomų teritorijų sistemą ir jos valdymo pagrindus, regioninių parkų veiklai nustatytus tikslus ir uždavinius;
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu: Word, Excel, Outlook Express, PowerPoint;
 • mokėti anglų kalbą A1 lygiu;
 • turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę.