Ventos regioninis parkas

Vyr. specialistas

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • tvarko Direkcijos buhalterinę apskaitą, vadovaudamasis Biudžetinių įstaigų apskaitos standartais, siekdamas Direkcijos uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo;
 • naudoja skirtus biudžeto asignavimus pagal nustatytą paskirtį veiklai bei programoms vykdyti, siekdamas Direkcijos uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo;
 • naudojant kompiuterinę buhalterinę apskaitos sistemą veda ir sudaro atitinkamus apskaitos registrus;
 • kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai, siekdamas Direkcijos uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo;
 • organizuoja programų, finansuojamų iš valstybės biudžeto rengimą ir vykdymą, siekdamas Direkcijos uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo;
 • pagal pateiktus dokumentus vykdo išankstinę finansinę kontrolę;
 • dalyvauja rengiant viešųjų pirkimų planus, ruošia viešųjų pirkimų metines ataskaitas;
 • sudaro investicijų programas ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;
 • teikia finansinę ir kitą atskaitomybę Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka;
 • kontroliuoja ir vykdo Direkcijos turtinius įsipareigojimus, atlieka finansinės atskaitomybės analizę, siekdamas Direkcijos uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo;
 • tinkamai saugo buhalterinius dokumentus, pagal reikalavimus apiformina jų bylas ir nustatyta tvarka perduoda į archyvą, užtikrina Direkcijos finansinių ir statistinių ataskaitų rengimą ir atsako už jų teisingumą;
 • tvarko Direkcijos raštvedybą;
 • dalyvauja sudarytų darbo grupių, komisijų darbe ir pagal kompetenciją teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus, reikalingus šioms darbo grupėms ar komisijoms nustatytiems veiklos uždaviniams įgyvendinti;
 • tvarko ir veda duomenis Lietuvos Respublikos Valstybės tarnautojų registre (VATARAS) ir Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (VATIS);
 • pagal kompetenciją analizuoja Lietuvos Respublikos teisės aktų kaitą ir rengia Direkcijos darbuotojų pareigybių aprašymų projektus;
 • vykdo kitus Direkcijos vadovo nurodymus ir pavedimus, siekdamas Direkcijos uždavinių ir funkcijų įgyvendinimo.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą pirmosios pakopos, bakalauro ar magistro kvalifikacinį laipsnį;
 • turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.
 • mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu: Word, Excel, Outlook Express, PowerPoint;
 • mokėti dirbti su buhalterinės apskaitos programa;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;
 • žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius finansinę – ūkinę veiklą ir buhalterinę apskaitą, valstybės biudžeto sudarymą ir naudojimą.