Ventos regioninis parkas

Vyr. specialistas (ekologas)

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • Organizuoja, dalyvauja rengiant ir vykdant regioninio parko biologinės įvairovės, apsaugos ir tyrimų programas, siekiant išsaugoti vertingiausius gamtinius kompleksus bei objektus, juos tvarkyti ir racionaliai naudoti.
 • Vykdo gamtos ir biologinių vertybių inventorizaciją, kontroliuoja jų būklę parko teritorijoje, planuoja ir organizuoja mokslo tiriamuosius darbus.
 • Vykdo Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos (toliau tarnybos) ir direkcijos pavedimus.
 • Rengia ir teikia direkcijai kasmetines savo veiklos programas, gamtos ir biologinių vertybių tvarkymo, plėtojimo tikslines programas ir organizuoja jų įgyvendinimą.
 • Ruošia ir pateikia direkcijai metines darbo ataskaitas.
 • Organizuoja ir vykdo Raudonosios Knygos objektų inventorizacija ir populiacijų būklės tyrimus regioninio parko teritorijoje.
 • Kaupia specialiąją gamtosauginę, gamtosaugos – propagandos literatūrą.
 • Nagrinėja ir derina miškotvarkos (išskyrus Uogio, Ventos kraštovaizdžio ir Purvėnų geomorfologinių draustinių, kuomet reikia derinti kartu su vyriausiu kraštotvarkininku) projektus parko teritorijoje.
 • Kontroliuoja miškų naudojimą ir miškų reformos eigą parko teritorijoje, teikia pasiūlymus apribojimams miškų ūkio veiklai nustatyti.
 • Pagal kompetenciją kontroliuoja parko apsaugos ir režimo laikymąsi.
 • Organizuoja regioninio parko pažintinę, rekreacinę, švietėjišką veiklą ir savo srities informacinių leidinių išleidimą ir jų platinimą.
 • Kelti kvalifikaciją pagal nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, nustatyta tvarka stažuotis kitose institucijose.
 • Spręsdamas jam patikėtus uždavinius ir funkcijas, parko vyriausias ekologas vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Aplinkos ministerijos, tarnybos ir direkcijos įsakymais, nurodymais, instrukcijomis, kitais teisės aktais, parko direkcijos nuostatais ir šia instrukcija.
 • Privalo pranešti direktoriui apie visus išaiškėjusius trūkumus savo kompetencijos ribose.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus.
 • Aplinkos ministerijos, Valstybės saugomų teritorijų tarnybos teisės aktus taip pat kitus teisės aktus, susijusius su darbo sritimi.
 • Turėti aukštąjį išsilavinimą ir gamtos mokslų profesiją.
 • Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.
 • Mokėti valdyti informaciją, ją sisteminti, apibendrinti bei rengti išvadas.
 • Žinoti saugomų teritorijų sistemą ir jos valdymo pagrindus, parko veiklai nustatytus tikslus ir uždavinius.
 • Žinoti raštvedybos taisykles.
 • Mokėti dirbti kompiuterių,GPS aparatu
 • Sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti rengti savo srities organizacinius- tvarkomuosius dokumentus.
 • Mokėti užsienio (anglų) kalbą, būti darbščiu, kūrybingu ir komunikabiliu.