Ventos regioninis parkas

Direktorius

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 • vadovauja Direkcijai, nustato jos tikslus, prioritetus ir veiklos kryptis, planuoja ir organizuoja Direkcijos darbą, vykdant nustatytas funkcijas;
 • rengia ir teikia Tarnybai tvirtinti metinę Direkcijos veiklos programą, Regioninio parko gamtinių ir kultūrinių bei kitų kraštovaizdžio vertybių apsaugos ir tvarkymo tikslines programas bei organizuoja jų įgyvendinimą;
 • nustatyta tvarka teikia Tarnybai metinę Direkcijos veiklos ir Regioninio parko būklės ataskaitą;
 • nagrinėja, vertina ir tvirtina Direkcijos darbuotojų veiklos kasmetines ataskaitas ir darbo planus, užtikrindamas Direkcijos darbuotojų veiklos kontrolę;
 • sprendžia Direkcijos kompetencijai priklausančius klausimus, planuoja, organizuoja, kontroliuoja ir atsako už Direkcijos vykdomą aplinkosauginę, mokslinę, pažintinę – rekreacinę, švietėjišką – propagandinę ir kitą veiklą, siekdamas išsaugoti vertingiausius gamtinius ir kultūrinius kompleksus bei objektus (vertybes), juos tvarkyti ir racionaliai naudoti;
 • pagal kompetenciją organizuoja ir vykdo Regioninio parko apsaugos ir naudojimo režimo kontrolę ir lankymo tvarkos reikalavimų laikymąsi;
 • pagal kompetenciją organizuoja kraštotvarkinės ir statybinės veiklos, vykdomos Regioniniame parke, kontrolę;
 • organizuoja Regioninio parko tvarkymą pagal regioninio parko tvarkymo planą ir kitus teritorijų planavimo dokumentus;
 • teikia Tarnybai derinti Direkcijos pareigybių sąrašą, gavęs Tarnybos suderinimą, tvirtina Direkcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiui skirtų biudžeto asignavimų;
 • tvirtina Direkcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus ir kontroliuoja jų vykdymą;
 • skiria į pareigas ir atleidžia iš pareigų Direkcijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, skatina juos, skiria jiems nuobaudas ir pašalpas;
 • rengia kitas Direkcijos veiklos programas, sutartis ir koordinuoja jų įgyvendinimą, nagrinėja ir teikia išvadas dėl projektinės dokumentacijos derinimo;
 • pasirašo visus Direkcijos dokumentus, taip pat pagal kompetenciją derina kitų institucijų ar asmenų parengtus dokumentus;
 • užtikrina Direkcijos darbuotojų rengiamų dokumentų kokybę, jų parengimą laiku, darbo drausmę ir tvarką, nustato darbuotojų veiklos sritis, siekdamas užtikrinti Direkcijos darbuotojų darbo kokybę;
 • vykdo Tarnybos direktoriaus pavedimus ir nurodymus, kontroliuoja Tarnybos direktoriaus pavedimų ir teisės aktų vykdymą, siekdamas Tarnybos ir Direkcijos strateginių tikslų įgyvendinimo;
 • atstovauja Direkcijai jos kompetencijai priskirtais klausimais kitose valstybės institucijose, teismuose, tarptautinėse organizacijose, dalyvauja pasitarimuose, komisijų darbe;
 • pagal kompetenciją rengia pasitarimus su kitomis institucijomis, siekdamas užtikrinti pasikeitimą informacija;
 • organizuoja žemės (miškų, vandens telkinių ir kita), kuri nustatyta tvarka Direkcijai suteikta valdyti patikėjimo teise, tinkamą apsaugą, tvarkymą, naudojimą, valdymą, disponavimą ja;
 • atsako už kito Direkcijai perduoto turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo pagal teisės aktų reikalavimus;
 • užtikrina racionalų ir taupų Direkcijos lėšų panaudojimą, veiksmingą biudžetinės įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
 • organizuoja Jungtinės tarybos veiklą;
 • pagal kompetenciją teikia pasiūlymus Tarnybai dėl Regioninio parko apsaugos, tvarkymo, priežiūros ir Direkcijos darbo organizavimo tobulinimo;
 • vykdo jam suteiktus valstybinio saugomų teritorijų pareigūno įgalinimus;
 • pagal kompetenciją kontroliuoja teisės aktų ir Tarnybos direktoriaus įsakymų vykdymą, užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Direkcijos nuostatų;
 • garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
 • vykdo kitus su Direkcijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, siekdamas Tarnybos ir Direkcijos strateginių tikslų įgyvendinimo.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti biomedicinos mokslų studijų srities biologijos, biofizikos, ekologijos ir aplinkotyros ar miškininkystės studijų krypties, fizinių mokslų studijų srities geologijos, geografijos studijų krypties, socialinių mokslų studijų srities teisės, viešojo administravimo, ekonomikos studijų krypties, technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos, statybos inžinerijos, kraštotvarkos studijų krypties arba meno studijų srities architektūros studijų krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinis laipsnis);
 • turėti ne trumpesnę kaip 2 metų vadovaujamojo darbo institucijai/įstaigai/organizacijai ar jos struktūriniam padaliniui arba 3 metų darbo aplinkos apsaugos srityje patirtį;
 • būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, aplinkos ministro ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, viešąjį administravimą, saugomų teritorijų apsaugą, tvarkymą ir priežiūrą;
 • išmanyti saugomų teritorijų sistemą ir jos valdymo pagrindus, valstybinių parkų tikslus ir uždavinius;
 • mokėti valdyti informaciją, ją sisteminti, apibendrinti ir rengti išvadas;
 • mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti Direkcijos veiklą;
 • sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • žinoti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti užsienio kalbą (anglų arba vokiečių) pažengusio vartotojo lygmeniu B 1;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
 • 6.11. turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę.