Ventos regioninis parkas

Įkūrimo tikslai

Siekdama išsaugoti gamtiniu, kultūriniu, rekreaciniu bei estetiniu požiūriais vertingiausias ekosistemas, gamtos ir kultūros kompleksus ar atskirus elementus, išlaikyti Lietuvos kraštovaizdžio įvairovę bei ekologinę pusiausvyrą, Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba 1992 m. rugsėjo 24 d. nutarimu Nr. I–2913 įsteigė Ventos regioninį parką.

Jis įsteigtas siekiant:

  • Išsaugoti Ventos slėnio kraštovaizdį su raiškiais šlaitais, atodangas su juros periodo suakmenėjusios faunos kompleksais, Ventos ir jos intakų – Virvytės, Uogio, Avižlio, Dabikinės upelių – natūralų hidrografinį tinklą;
  • Išsaugoti kultūros paveldo vertybes;
  • Išsaugoti gamtinės ekosistemos stabilumą, biotos komponentus, savitą augaliją ir gyvūniją;
  • Atkurti sunaikintus ir pažeistus gamtos, kultūros kompleksus bei objektus;
  • Vykdyti tyrimus ir stebėjimus, kaupti informaciją gamtosaugos, kultūros paveldo apsaugos ir kitose srityse;
  • Sudaryti sąlygas plėtoti pažintinį turizmą ir poilsiavimą tam skirtose zonose bei vietose, nustatytose regioninio parko planavimo schemoje;
  • Reglamentuoti ūkinę veiklą bei urbanizacijos plėtotę pagal regioninio parko planavimo schemą;
  • Vykdyti švietėjišką ir kultūrinę veiklą, propaguoti gamtos ir kultūros paveldą bei jo apsaugą.