Ventos regioninis parkas

Informacija statybų klausimais

Teritorijų planavimas ir statyba

 Ventos regioninio parko (toliau VRP) direkcija dalyvauja teritorijų planavimo, žemėtvarkos ir statybų procesuose. Jų metu prižiūrima, kad VRP būtu laikomasi galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių veiklą saugomoje teritorijoje. Nors parke vykdomai veiklai ir galioja griežtesni apribojimai, direkcijos tikslas nėra trukdyti vietos žmonių veiklai, o jiems padėti, suteikti reikiamą informaciją. Direkcija siekia, kad būtų kuriamos tradicinės Žemaitijos etnografinio regioninio architektūros sodybos, puoselėjama krašto kultūra, saugomos paveldas ir gamtos vertybės.

Norėdami pradėti naujo pastato statybą ar seno pastato rekonstrukciją Ventos regioniniame parke, Jūs turite:

 • Kreiptis į Mažeikių arba Akmenės rajono savivaldybę (priklausomai nuo to kuriame rajone yra sklypas) su prašymu išduoti leidimą (statyti naują (-us) statinį (-ius) / rekonstruoti statinį (-ius) / atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us);
 • Pateikti prašymą išduoti specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus; (šį prašymą Ventos regioninio parko direkcijai pateikia savivaldybė arba tiesiogiai pats statytojas internetu per InfoStatyba sistemą adresu: https://planuojustatyti.lt/info-portal/; prie prašymo pridedami nuosavybės dokumentai, projektiniai pasiūlymai).
 • Parengti statinio ar jo rekonstrukcijos projektą (Jį rengia architektas, specialistas, turintis reikiamą kvalifikaciją);
 • Pateikti projektą tikrinti savivaldybės ir Ventos regioninio parko direkcijos įgaliotiems specialistams internetu per sistemą InfoStatyba adresu:

https://planuojustatyti.lt/info-portal/

 • Gauti statybos leidimą, kurį išduoda savivaldybė. Jį turint galima pradėti statybas.

Reikalavimai naujų pastatų statybai ir senų pastatų rekonstrukcijai.

Specialiuosius Ventos regioninio parko teritorijų planavimo, statinių projektavimo ir statybos reikalavimus, apsaugos, tvarkymo ir naudojimo ypatumus nustato: Saugomų teritorijų įstatymas, Ventos regioninio parko tvarkymo planas, Saugomų teritorijų tipiniai apsaugos reglamentai, Ventos regioninio parko apsaugos reglamentas, kiti teisės aktai. Rekomenduojame rengiant statinių projektus vadovautis Valstybės saugomų teritorijų tarnybos išleista knyga: „Kaimo statyba. Žemaitija“ Šį leidinį galima parsisiųsti adresu:

http://www.vstt.lt/VI/index.php#a/1817


Svarbu!

 • Viename žemės sklype leidžiama formuoti vieną sodybą (vieną gyvenamąjį namą su priklausiniais). Tradicinė sodyba susideda iš gyvenamojo namo iš šių priklausinių: klėties (svirno), pirties, tvarto, kluono, daržinės, klojimo, rūsio, lauko virtuvės, žardinės, malkinės. Projektuojant, rekonstruojant ar statant naują sodybą, nėra privaloma statyti visus nurodytus priklausinius. Be to, joje gali būti ir kiti sodybos pastatai (garažai, pagalbinio ūkio paskirties pastatai), architektūriniais sprendimais priderinti prie tradicinių pastatų.
 • Gyvenamuoju namu užstatomas žemės plotas negali viršyti 200 m2. Tradicinis gyvenamasis namas – stačiakampio plano, pločio ir ilgio santykis 1:1,5–3,2. Didžiausias gyvenamojo namo aukštis – 9 m (aukštis skaičiuojamas nuo visų pastato projektinių kampų žemės paviršiaus altitudžių aritmetinio vidurkio iki stogo kraigo aukščiausio taško). Stogai: dvišlaičiai, pusskliautiniai ar keturšlaičiai, 35°–45° nuolydžio;
 •  Tradiciniai pagalbinio ūkio pastatai – vienaukščiai. Aukštis – iki 6 m (kluonas, daržinė – iki 9 m) (aukštis skaičiuojamas nuo visų pastato projektinių kampų žemės paviršiaus altitudžių aritmetinio vidurkio iki stogo kraigo aukščiausio taško). Pastatų planas – ištęstas stačiakampis arba „U“ ar „L“ formos planas. Stogai 35°–45° nuolydžio.
 • Tradicinės sodybos pastatų statybos ir apdailos medžiagos: mediena, akmuo, molis, mūras, tinkas. Leidžiama naudoti vizualiai panašias medžiagas;
 • Sodybos pastatų stogų spalva: tamsiai ruda, pilka. Visų rekonstruojamų ar naujai statomų sodybos pastatų stogus rekomenduojama dengti vienodos spalvos ir tekstūros statybos produktais
 • Sodybų gyvenamųjų namų langų rėmai suskaidomi (vizualiai) į keturias ar šešias dalis. Leidžiama dalimis neskaidyti langų rėmų, esančių gyvenamųjų namų fasaduose vidinio kiemo pusėje, neapžvelgiamoje nuo gatvės, kelio;
 • Viekšnių urbanistiniame draustinyje ir kraštovaizdžio draustiniuose esančių sodybų gyvenamųjų pastatų fasaduose, esančiuose vidinio kiemo pusėje, neapžvelgiamoje nuo gatvės, kelio, leidžiama projektuoti ir įrengti vitrininius langus. Ūkiniuose pastatuose tokių langų įrengimas draudžiamas. Nerekomenduojama pastatų fasaduose naudoti plastikines dailylentes;
 • Pastatų sienų spalvos: tamsai ruda, geltona, pilka, smėlinė arba išlaikoma natūrali medžio spalva. Rekomenduojama pastatus apkalti medinėmis lentomis ar medinėmis dailylentėmis.

Nesudėtingų statinių statyba

Nesudėtingi statiniai valstybiniuose parkuose, valstybiniuose rezervatuose, valstybiniuose draustiniuose, biosferos rezervatuose turi atitikti specialiuosius projektavimo ir statybos reikalavimus, nustatytus saugomų teritorijų individualiuose apsaugos reglamentuose ir saugomų teritorijų regioniniuose architektūriniuose reglamentuose. (Statybos techninis reglamentas STR 1.01.07:2010 Patvirtinta LR Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-812)

 • I grupės statiniams statomiems kultūros paveldo teritorijoje arba mieste reikalingas projektas, savivaldybės administracijos ir Ventos regioninio parko direkcijos rašytinis pritarimas;
 • II grupės nesudėtingiems statiniams (didžiausias aukštis 8,5 m, didžiausias plotas 80 m2) reikalingas projektas, savivaldybės administracijos ir Ventos regioninio parko direkcijos rašytinis pritarimas.
 • I-II grupės nesudėtingų statinių paprastajam remontui projektas ir leidimas nereikalingi. Reikalingas darbų aprašas, savivaldybės administracijos ir Ventos regioninio parko direkcijos  rašytinis pritarimas.
 • I grupės nesudėtingiems statiniams (didžiausias aukštis 5 m, didžiausias plotas 50m2) projektas ir statybos leidimas nereikalingi. Statant šiuos statinius būtina vadovautis Ventos regioninio parko apsaugos reglamento nuostatomis.

Svarbu!

 • Vandens telkiniuose, išskyrus esančiuose gamtiniame rezervate, prie esamų sodybų leidžiama įrengti vieną medinį lieptą iki 15 m ilgio nuo vandens telkinio kranto, ne didesnį kaip 30 m2 ploto, iki 1,5 m pločio. Jei viršvandeninės augalijos juosta yra platesnė nei 15 m, leidžiama statyti ilgesnius lieptus, bet išsikišančius ne daugiau kaip 2 m už viršvandeninės augalijos juostos. Urbanizuojamose (užstatomose) rekreacinėse teritorijose liepto matmenys gali būti ir didesni, juos nustatant statinio projekto sprendiniuose.
 • Draudžiama statyti, laikyti ir naudoti apgyvendinimui, nakvynei, maitinimui ir kitiems panašiems tikslams vagonėlius ir kitus kilnojamuosius objektus ar įrenginius (mobiliuosius namelius, konteinerius, nebenaudojamas transporto priemones, metalinius garažus), išskyrus atvejus, kai jie naudojami Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka mokslo institucijų moksliniams stebėjimams ir tyrimams vykdyti, teisės aktų nustatyta tvarka įregistruotiems bitynams, masiniams renginiams, turint nustatyta tvarka savivaldybių vykdomųjų institucijų išduotus leidimus, taip pat atvejus, kai vagonėliai naudojami statybos laikotarpiu prie statomų, rekonstruojamų ar kapitališkai remontuojamų statinių, turint teisės aktų nustatyta tvarka išduotus statybą leidžiančius dokumentus.
 • Mobilieji nameliai laikomi kempinguose, teritorijų planavimo dokumentuose numatytose vietose ir teisės aktuose numatytais atvejais.

Tvorų ir reklamos įrengimas

 • Sodybas leidžiama aptverti ne aukštesnėmis kaip 1,5 m aukščio perregimomis ažūrinėmis tvoromis (vielos, virbų, tašelių, karčių, vytelių). Miestuose ir miesteliuose tvoros gali būti statomos su cokoliu, bet ne aukštesniu nei 15 cm. Horizontalių lentų tvoromis leidžiama tverti sodybų sklypų dalis, kurios yra neapžvelgiamos (nutolusios) nuo gatvių, kelių, kitų apžvelgiamų vietų;“.
 •  Užrašai informaciniuose, reklamos skyduose, stenduose rašomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 15-344) ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatomis. Informacinių, reklaminių skydų, stendų pastatymo vieta derinama su Regioninio parko direkcija. Draudžiama informacijos ir reklamos skydus, stendus kabinti ar kitaip tvirtinti ant medžių, gamtos ir kultūros paveldo objektų, įrengti juos paveldo objektų vizualinės apsaugos zonose, išskyrus informacinių stendų apie pačius gamtos ir kultūros paveldo objektus, įrengimą.

Svarbu!

 • Neleidžiama užtverti paežerių, paupių, apžvalgos aikštelių, pravažiavimų ir praėjimų į juos, pažintinių takų ir vidaus kelių, saugomų atvirų kraštovaizdžio erdvių, kitaip riboti Regioninio parko lankymą.
 • Neleidžiama aptverti miškų, išskyrus atvejus, kai reikia atkurti pažeistus medynus, gamtos išteklius, išsaugoti gamtotvarkos planuose nurodytas rūšis ar buveines, kai reikia miško želdinius ir želdynus apsaugoti nuo laukinių gyvūnų daromos žalos, kai tai būtina saugioms eismo sąlygoms keliuose užtikrinti, kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.

Kūdros kasimas

Kūdrų kasimą reglamentuoja LR Aplinkos ministro ir LR Žemės ūkio ministro 2012m. liepos 12 d. įsakymu Nr. D1-590/3D-583 patvirtintas „Dirbtinių nepratekamų paviršinių vandens telkinių įrengimo ir priežiūros aplinkosaugos reikalavimų aprašas“.

Planuojant įrengti kūdrą regioniniame parke, įskaitant regioniniame parke esančias „Natūra 2000“ teritorijas, kūdros įrengimo vieta turi būti suderinta su Regioninio parko direkcija. Draustiniuose, įskaitant ir draustinius, esančius regioniniame parke, leidžiama įrengti ne didesnes kaip 1000 kv. m ploto kūdras. Kūdrą kasti galima namų valdoje arba ūkininko sodybos žemės ūkio paskirties sklype.

Kai kūdrą planuojama įrengti valstybiniame draustinyje, biosferos poligone ir „Natura 2000“ teritorijoje, kurioje nėra saugomos teritorijos direkcijos, kūdros įrengimo vieta derinama su Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentu.

Planuojant įrengti dirbtinį vandens telkinį melioruotoje žemėje, jo įrengimo vieta turi būti suderinta su savivaldybe, kuri patikėjimo teise valdo ir naudoja valstybei nuosavybės teise priklausančius melioracijos statinius.

Asmuo, norintis suderinti kūdros įrengimo vietą, raštu pateikia laisvos formos prašymą regioninio parko direkcijai. Su prašymu teikiama ši informacija:

 • Dirbtinio vandens telkinio brėžinys, kuriame nurodomas planuojamas kūdros gylis, plotas ir profilis;
 • Žemės sklypo planas su pažymėta dirbtinio kūdros įrengimo vieta ir koordinatėmis;
 • Kita su dirbtinio vandens telkinio įrengimu susijusi informacija, kuri teikiančiam prašymą asmeniui atrodo svarbi.

Statybos „Natura 2000“ teritorijose

„Natura 2000“ – tai Europos bendrijos svarbos saugomų teritorijų bendras tinklas, susidedantis iš buveinių (BAST) ir paukščių (PAST) apsaugai svarbių teritorijų. Jos skirtos išsaugoti, palaikyti ir prireikus atkurti natūralius buveinių tipus, gyvūnų ir augalų rūšis Europos Bendrijos teritorijoje.  Atliekant detaliojo planavimo procedūras, projektuojant naujo statinio statybą ar rekonstrukciją „Natura 2000“ teritorijoje ar šalia jos, Jūs turite kreiptis į Ventos regioninio parko direkciją dėl poveikio aplinkai reikšmingumo nustatymo irpateikti asmens ir žemės nuosavybę liudijančius dokumentus bei informaciją apie planuojamą statinį.

Svarbu!

Visos planavimo ir statinių projektavimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo procedūros yra atliekamos, vadovaujantis Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašu (Žin., 2006, Nr. 61-2214).

 


Aprašymas Atsisiuntė Dydis Atsisiųsti
Prašymas spec reikalavimams38613.92 kBAtsisiųsti
Prasymo_forma.doc2028.50 kBAtsisiųsti