Ventos regioninis parkas

Naujienos
2016.09.30
Floros tyrimai Užpelkių pievose

Užpelkių pievos (LTAKM0004) yra Užpelkių botaniniame – zoologiniame draustinyje Akmenės r. sav., teritorija užima 47,26 ha plotą. Teritorija įsteigta norint išsaugoti biologiniu požiūriu itin vertingą natūralaus Avižlio upelio slėnio ir aplinkinių miškų kompleksą su etaloninėmis upių slėnių augalų bendrijomis, gausia entomofauna, saugomų augalų augavietėmis, saugomų vandens ir pelkių paukščių buveinėmis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995-02-15 Nr. 247 (Žin., 1995, Nr. 16-377) nutarimu. Saugomos teritorijos priskyrimo Natura 2000 tinklui tikslas: 6530 Miškapievės, 6210 Stepinės pievos, 6450 Aliuvinės pievos; 6510 Šienaujamos mezofitų pievos. Dalis teritorijos yra neprižiūrima (apauga medžiais ir krūmais), todėl būtina inventorizuoti esamas vertybes, jų būklę, parengti tvarkymo rekomendacijas.

Buveines kurios priklauso nuo žmogaus veiklos išsaugoti galima tik imantis aktyvių veiksmų. Tyrimų metu gauti duomenys leidžia, įvertinti svarbius veiksnius rūšių ir buveinių išsaugojimui. Išsamūs Europinės Bendrijos svarbos natūralių buveinių, populiacijų ir jų keitimosi tyrimai svarbūs, siekiant nustatyti dabartinę jų būklę, aplinkos sąlygų poveikį joms, parengti apsaugos rėžimo ir gamtotvarkos priemonių taikymą.

Tyrimų metu, kurie vyko 2016 metų gegužės – rugpjūčio mėnesiais, užregistruota 225 aukštesnieji augalai, 24 samanų rūšys. Aprašytos išvardintų rūšių populiacijų buveinių sąlygos, jų sudėtis, demografinė padėtis, pateiktos rekomendacijos, kaip turėtų būti, organizuojama rūšių apsauga. Užpelkių pievos buvo suskirstytas į 13 kontūrų, 12 jų aptinkama Europinės svarbos buveinės. Šienaujamos mezofitų pievos 6, eutrofinių aukštųjų žolynų 3, aliuvinių pievų 2, pelkėtų lapuočių miškų 1 kontūras. Iš invazinių Lietuvoje rūšių sąrašo, kuriame yra 19 augalų rūšių, tirtoje teritorijoje aptiktas Uosialapis klevas Acer negundo L. Pasitaiko pavieniai jauni medeliai.

 

Raudonosios knygos ir kiti reti augalai:

Baltijinė gegūnė Dactylorhiza longifolia 5 (Rs) kategorija, aptikta 15 įvairaus gausumo populiacijų.

Dvilapė blandis Platanthera bifolia rastos 3 populiacijos.

Šalmuotoji gegužraibė Orchis militaris 2 (V) kategorija, 5 populiacijos.

                     Kiaušininė dviguonė Listera ovata 2 populiacijos.

                  Aukštoji gegūnė Dactylorhiza fuchii 4 (I) kategorija, pasitaiko pavieniai individai.

                  Vyriškoji gegužraibė Dactylorhiza maculata 2 (V) kategorija, rastos 2 populiacijos.

Žalsvažiedė blandis Platanthera chloranta 4 (I) kategorija, aptikta 1 populiacija.

Sibirinis vilkdalgis Iris sibirica 2 (V) kategorija, rasta nauja populiacija parke.


Atgal