Ventos regioninis parkas

Naujienos
2016.02.05
Ventos regioninio parko direkcija organizuoja konkursą vyriausiojo specialisto (Vyriausiojo ekologo) pareigoms užimti

Skelbimo Nr.: 31691

Skelbimo data: 2016-02-05

Konkursą organizuojanti įstaiga: Ventos regioninio parko direkcija

Vyriausiasis specialistas (Vyriausiasis ekologas) (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareigybės aprašymas:

VENTOS REGIONINIO PARKO DIREKCIJOS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

                                                                  

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Ventos regioninio parko direkcijos vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 9.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti, koordinuoti bei vykdyti Ventos regioniniame parke aplinkosauginėms, biologinės įvairovės apsaugos ir tyrimų programoms, siekiant išsaugoti vertingiausius gamtinius kompleksus bei objektus, juos tvarkyti, racionaliai naudoti ir kitai Ventos RP direkcijos nuostatais nustatytai veiklai vykdyti; atlikti prevencinį darbą aiškinant saugomų teritorijų paskirtį, steigimo tikslus, veiklos apribojimus, teikti informaciją apie saugomas vertybes, lankymo taisykles, poilsio ir veiklos galimybes vietos gyventojams ir regioninio parko lankytojams, įtraukti vietos bendruomenes į Ventos regioninio parko tikslų įgyvendinimą.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje –Ventos regioninio parko apsauga ir tvarkymas, ekologinis švietimas; specialiojoje srityje – tvarkymo programų vykdymo organizavimas, apsaugos ir naudojimo režimo kontrolės vykdymas, informacijos ir konsultacijų teikimas.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius aplinkos apsaugą ir tvarkymą, žemės reformą, miškų tvarkymą, Lietuvos Respublikos ATPK bei kitus kodeksus, susijusius su aplinkos apsauga, kitus su atliekamomis funkcijomis susijusius teisės aktus; žinoti saugomų teritorijų sistemą ir jos valdymo pagrindus, Ventos regioninio parko tikslus ir uždavinius;

6.2. Turėti biomedicinos mokslų studijų srities (biologijos, botanikos, zoologijos ar miškininkystės studijų krypties) aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

6.3. Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

6.4. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; labai gerai gebėti bendrauti, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

6.5. Būti susipažinus su dokumentų rengimo ir apskaitos taisyklėmis, mokėti rengti savo darbo srities dokumentus;

6.6. Mokėti anglų kalbą A1 lygiu;

6.7. Mokėti dirbti MS Office programiniu paketu;

6.8. Turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. Organizuoja taikomuosius mokslinius tyrimus, susijusius su gamtos paveldo, vertybių išsaugojimu, kaupia informaciją gamtos paveldo, vertybių apsaugos srityse;

7.2. Vykdo gamtos ir biologinių vertybių inventorizaciją, kontroliuoja jų būklę parko teritorijoje, planuoja ir organizuoja mokslo tiriamuosius darbus;

7.3. Rengia ir teikia direkcijai kasmetines savo veiklos programas, gamtos ir biologinių vertybių tvarkymo, plėtojimo tikslines programas ir organizuoja jų įgyvendinimą;

7.4. Organizuoja ir vykdo Raudonosios Knygos objektų inventorizacija ir populiacijų būklės tyrimus regioninio parko teritorijoje;

7.5. Kaupia specialiąją gamtosauginę, gamtosaugos – propagandos literatūrą;

7.6. Nagrinėja ir derina miškotvarkos (išskyrus Uogio, Ventos kraštovaizdžio ir Purvėnų geomorfologinių draustinių, kuomet reikia derinti kartu su vyriausiu kraštotvarkininku) projektus parko teritorijoje;

7.7. Kontroliuoja miškų naudojimą ir miškų reformos eigą parko teritorijoje, teikia pasiūlymus apribojimams miškų ūkio veiklai nustatyti;

7.8. Pagal kompetenciją kontroliuoja parko apsaugos ir režimo laikymąsi;

7.9. Organizuoja regioninio parko pažintinę, rekreacinę, švietėjišką veiklą, renginius ir savo srities informacinių leidinių išleidimą ir jų platinimą; propaguoja paveldo vertybes bei jų apsaugą;

7.10. Kelia kvalifikaciją pagal nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, nustatyta tvarka stažuojasi kitose institucijose;

7.11. Teikia informaciją žemės savininkams ir gyventojams apie saugomų teritorijų tikslus, būklę, išsaugojimo poreikį, numatomus apsaugos ir naudojimo režimo pakeitimus, apie galimą gauti paramą, agituoja įsitraukti į saugomų teritorijų tvarkymą, naudojantis įvairių fondų (paramos) lėšomis; organizuoja susitikimus su bendruomenėmis aukščiau minėtais ir saugomų teritorijų tvarkymo klausimais;

7.12. Organizuoja savanorių darbą, siekiant įtraukti į Ventos regioninio parko tvarkymą ir būklės stebėjimą vietos gyventojus ir kitus aktyvius piliečius, neabejingus Ventos regioninio parko tikslams ir vertybių apsaugai;

7.13. Teikia visą reikalingą informaciją lankytojams, sutiktiems teritorijoje, esant poreikiui lydi lankytojų grupes, veda pažintines ekskursijas, atlieka aiškinamąjį darbą;

7.14. Vykdo valstybinę saugomų teritorijų kontrolę; stebi fizinių ir juridinių asmenų vykdomą veiklą, pataria dėl numatomos vykdyti veiklos geriausių būdų ir formų; fiksuoja, ar ši veikla atitinka veiklą saugomų teritorijų reglamentuojančių dokumentų reikalavimus; išaiškina šių dokumentų reikalavimus juridiniams, fiziniams asmenims ir siūlo Ventos regioninio parko direktoriui sprendimus dėl reikiamo poveikio priemonių taikymo; esant būtinybei panaudoja valstybinio saugomų teritorijų pareigūno įgaliojimus pastebėtiems pažeidimams sustabdyti; nagrinėja  ir tvarko ATP bylas; rengia patikrinimų programas ir su jomis susijusią dokumentaciją;

7.15. Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių veiklą regioniniame parke, tobulinimo;

7.16. Atsako už darbų saugos Ventos regioninio parko direkcijoje organizavimą ir darbo saugos taisyklių laikymąsi;

7.17. Rengia ir teikia Ventos regioninio parko direktoriui tvirtinti individualius ir Direkcijos metinės veiklos planus ir ataskaitas nustatytos veiklos srityje;

7.18. dalyvauja sudarytų darbo grupių, komisijų darbe ir pagal kompetenciją teikia reikalingą informaciją bei pasiūlymus, reikalingus šioms darbo grupėms ar komisijoms nustatytiems veiklos uždaviniams įgyvendinti;

7.19. Organizuoja ir vykdo direkcijoje viešuosius pirkimus;

7.20. Spręsdamas jam patikėtus uždavinius ir funkcijas, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Aplinkos ministerijos, tarnybos ir direkcijos įsakymais, nurodymais, instrukcijomis, kitais teisės aktais, parko direkcijos nuostatais ir šia instrukcija;

7.21. Privalo pranešti direktoriui apie visus išaiškėjusius trūkumus savo kompetencijos ribose;

7.22. Vykdo nenuolatinio pobūdžio Ventos regioninio parko direktoriaus pavedimus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams, kad būtų pasiekti direkcijos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Ventos regioninio parko direktoriui.

Išsamesnė informacija apie konkursą: 8-425-55220, info@ventosparkas.lt,

http://www.vtd.lt/index.php?1722978831


Atgal