Ventos regioninis parkas

Naujienos
2013.07.02
Dalinkevičiaus konferencija.

KONFERENCIJA GEOLOGO JUOZO DALINKEVIČIAUS ATMINIMUI

Nau­jo­jo­je Ak­me­nė­je su­reng­tos iš­kil­mės pa­gerb­ti lie­tu­viš­ko­sios geo­lo­gų mo­kyk­los kū­rė­ją, aka­de­mi­ką pro­fe­so­rių Juo­zą Da­lin­ke­vi­čių ta­po pro­ga įver­tin­ti kraš­to geo­lo­gi­nius tur­tus.

Įvy­ku­sio­je kon­fe­ren­ci­jo­je pra­ne­ši­mą skai­tęs aka­de­mi­kas Al­gi­man­tas Gri­ge­lis pa­brė­žė, jog J. Da­lin­ke­vi­čiaus praė­ju­sio am­žiaus tre­čia­me – ket­vir­ta­me de­šimt­me­ty­je ty­ri­nėjo žemės klo­dus da­bar­ti­nia­me Ak­me­nės kraš­te ir su­ra­do ce­men­to ga­my­bai tin­ka­mų klin­čių. J. Dalinkevičius taip pat surado daugybę fosilijų Papilės krašte.

Re­mian­tis šiais duo­me­ni­mis, po­ka­ry­je nu­spręs­ta ne­to­li Ak­me­nės mies­to sta­ty­ti ce­men­to ga­myk­lą, o kar­tu ir Nau­jo­sios Ak­me­nės mies­tą. Apie tam są­ly­gas su­kū­ru­sį J. Dalinkevičių ir ki­tus XX am­žiaus vi­du­rio iš­ki­lius Lie­tu­vos geo­lo­gus kal­bė­jo ak­ci­nės bend­ro­vės „Ak­me­nės ce­men­tas“ vie­nas ak­ci­nin­kų, moks­li­nin­kas ir ce­men­to ga­my­bos pra­kti­kas Al­gi­man­tas Mi­tu­zas.

Ša­lies geo­lo­gi­jos tar­ny­bos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Jo­nas Sat­kū­nas pa­tei­kė fak­tų apie Lie­tu­vos že­mės gel­mių pa­ži­ni­mą ir kuo tai nau­din­ga vi­suo­me­nei. Anot pra­ne­šė­jo, Lie­tu­va ga­li di­džiuo­tis bū­da­ma vie­nin­te­lė pa­sau­ly­je vals­ty­be, ku­rio­je ge­ria­mo­jo van­dens at­sar­gas su­da­ro vien po­že­mi­nis van­duo. To­kio gė­lo van­dens at­sar­gos ki­to­se vals­ty­bė­se te­sie­kia iki 80 pro­cen­tų, o kai kur – vos apie 30 pro­cen­tų.

J. Sat­kū­no tvir­ti­ni­mu, Lie­tu­va yra vie­nin­te­lė tarp kai­my­ni­nių vals­ty­bių, be že­mės drebėjimų epi­cent­rų. Jie bu­vo jun­ta­mi, kai dre­bė­ji­mai kil­da­vo Ru­si­jos, Len­ki­jos, Baltarusi­jos te­ri­to­ri­jo­se.

Ak­me­nės ra­jo­no įvai­rų gam­ti­nį ir kul­tū­ri­nį pa­vel­dą pri­sta­tė Ak­me­nės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Apo­li­na­ras Ni­cius. Jo tei­gi­mu, ak­me­niš­kiai gy­ve­na gra­žiau­sio geo­lo­gi­nio kraš­to­vaiz­džio Lie­tu­vos kraš­te.

„Kas pa­vaikš­čio­ja Šal­tiš­kių mo­lio kar­je­re, ga­li at­ro­dy­ti kaip be gy­vy­bės esan­čia­me Marse“, – sa­kė A. Ni­cius.

Konferencijos metu Akmenės rajono savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas už geologinių tyrimų Akmenės rajone organizavimą, Akmenės rajono kaip išskirtinio Lietuvoje geologinio paveldo krašto garsinimą ženklu “Už nuopelnus Akmenės rajonui” apdovanojo Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus pavaduotoją dr. Joną Satkūną.

Prieš konferenciją AB “Kalcitas” teritorijoje, ties pat Karpėnų karjeru, buvo atidengtas akmuo su Juozo Dalinkevičiaus bareljefu. Šį bareljefą nukalė Akmenės menininkas Antanas Adomaitis.

Konferenciją surengė Lietuvos mokslų akademija, Vilniaus universitetas, Lietuvos geologų sąjunga, Lietuvos geologijos tarnyba, Lietuvos geologijos įmonių asociacija, Valstybinio mokslo instituto gamtos tyrimų centras, Akmenės rajono savivaldybė, Akmenės krašto muziejus ir Ventos regioninio parko direkcija.

Konferencijoje dalyvavo prof. akad. Algimantas Grigelis (Lietuvos mokslų akademija), prof. akad.  Vytautas Basys (Lietuvos mokslų akademija), prof. akad. Eugenijus Ušpuras (Lietuvos energetikos institutas), prof. Algimantas Mituzas (Kauno technologijos universitetas), prof. Valentinas Baltrūnas (Geologijos ir geografijos institutas), prof. Juozas Paškevičius (Vilniaus universitatas), prof. Vytautas Juodkazis (Vilniaus universitatas), prof.   Algirdas Jurgaitis (Vilniaus universitatas), dr.  Jonas Satkūnas (Lietuvos geologijos tarnyba), dr.  Rimantė Guobytė (Lietuvos geologijos tarnyba, Lietuvos geologų sąjunga), dr. Aldona Damušytė (Lietuvos geologijos tarnyba, Lietuvos geologų sąjunga), dr.  Augustinas Linčius (Geologijos ir geografijos institutas), dr.  Zigmas Malinauskas (Geologijos ir geografijos institutas), dr. Gediminas Zemlickas ("Mokslo Lietuva" vyr. redaktorius), Jaunius Bitinas (Lietuvos geologijos tarnyba).


Atgal